1. Werkingssfeer
  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Clean Sun Panels en de klant.

1a. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Clean Sun Panels, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

 1. Aanbiedingen en/of offertes
  Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) elektronisch en/of telefonisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2a. De aanbieding en/of offerte geldt voor de periode die is aangegeven.
Geadviseerd wordt om in deze bepaling vast te leggen of de aanbiedingen en/of offertes vrijblijvend zijn of dat er een vervaltermijn bestaat.

2b. Clean Sun Panels kan onder bepaalde omstandigheden niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden.

 1. Totstandkoming overeenkomst
  De Overeenkomst komt tot stand doordat de klant akkoord gaat met de offerte / aanbieding aanvaarding van Clean Sun Panels.
 2. Wijziging overeenkomst
  Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Clean Sun Panels zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4a. Clean Sun Panels zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Clean Sun Panels kunnen worden toegerekend.

 1. Uitvoering overeenkomst
  Clean Sun Panels zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5a. Clean Sun Panels heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. In de voorwaarden kan opgenomen worden dat u niet verplicht bent tot uitvoering van de volgende fase zolang de klant de factuur niet heeft betaald.

5b. De klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan Clean Sun Panels.

 1. Prijzen
  Vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Prijswijziging
  Indien Clean Sun Panels met de klant bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Clean Sun Panels niet gerechtigd tot verhoging van de prijs, wanneer de prijs niet nadrukkelijk onder voorbehoud is gegeven.
 3. Betaling
  Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Clean Sun Panels aangewezen bankrekening of in contanten na afronden van de werkzaamheden tenzij anders is overeengekomen.

8a. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

8b. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Clean Sun Panels aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

 1. Incassokosten
  Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Opschorting
  Indien de klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Clean Sun Panels het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

10a. Clean Sun Panels behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 1. Ontbinding
  Indien de klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Clean Sun Panels bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. De vorm van de ontbinding moet ook nog worden opgenomen. Na ontbinding worden vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

11a. Voorts is Clean Sun Panels bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

11b. Indien Clean Sun Panels de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Clean Sun Panels niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

 1. Overmacht
  Een tekortkoming kan niet aan Clean Sun Panels of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Garanties
  Clean Sun Panels garandeert dat de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 3. Aansprakelijkheid
  Clean Sun Panels is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Clean Sun Panels.
 4. Vrijwaring
  De klant vrijwaart Clean Sun Panels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 5. Intellectuele eigendom
  Algemeen B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 6. Privacy
  De gegevens en informatie die de klant aan Clean Sun Panels verstrekt, zal Clean Sun Panels zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

17a. Clean Sun Panels mag de persoonsgegevens van de klant uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

17b. Klant heeft het recht om te bekijken welke persoonlijke informatie er is opgeslagen op de website van Clean Sun Panels- Klant heeft tevens het recht om de opgeslagen persoonlijke informatie te verwijderen van de website van Clean Sun Panels.

17c. De door een klant ingestuurde referenties, worden eenmaal door ons ontvangen, intellectueel eigendom van Clean Sun Panels. Clean Sun Panels heeft hiermee het recht, om de referenties op haar website te tonen. Daarnaast heeft Clean Sun Panels het recht om bij de referentie de naam evenals woonplaats voor de klant te tonen.

 1. Cookies
  Wij gebruiken cookies op onze website om ervoor te zorgen dat onze website optimaal gebruikt kan worden. Op de Cookie Info pagina kunt U meer lezen over welke cookies wij gebruiken.

18a. Cookies kunnen door de klant worden geaccepteerd of geweigerd. Indien cookies worden geweigerd kan de klant eveneens normaal gebruik maken van de website.

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Clean Sun Panels partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Clean Sun Panels behoud zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen. Clean Sun Panels is verplicht om direct melding te maken van de gewijzigde algemene voorwaarden, middels een artikel op de website.